Anmäl verklig huvudman före den 1 februari 2018

Lag (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän trädde ikraft den 1 augusti 2017 och innebär i huvudsak att juridiska personer åläggs att anmäla till Bolagsverket vilken eller vilka fysiska personer som är deras verkliga huvudmän.  Sista dag att anmäla verklig huvudman för de flesta bolag är den 1 februari 2018.

Lagen om registrering av verkliga huvudmän är en implementering av EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. Lagen syftar till att öka transparensen bland juridiska personer för att på så sätt motverka att de används för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Enligt direktivet är behovet av korrekta och aktuella uppgifter om den verkliga huvudmannen centralt vid spårandet av brottslingar som annars kan dölja sin identitet bakom en företagsstruktur.

Vem måste registrera verklig huvudman?

Ungefär 800 000 svenska företag, föreningar samt vissa andra juridiska personer omfattas av den nya lagen. Vidare omfattas utländska juridiska personer som driver verksamhet i Sverige, och fysiska personer som har hemvist i Sverige och som förvaltar truster eller liknande juridiska konstruktioner. Från lagens tillämpningsområde undantas bland andra publika aktiebolag, vars aktiehandel äger rum på en reglerad marknad inom EES eller motsvarande marknad utanför EES, ideella föreningar som inte har verkliga huvudmän, staten, landsting och kommuner samt juridiska personer över vilka staten, landsting eller kommuner har betydande kontroll.

Vem är en verklig huvudman?

En verklig huvudman är en fysisk person som, ensam eller tillsammans med någon annan, ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person eller den fysiska person till vars förmån någon annan handlar. Enligt lagen förutsätts en fysisk person vara den verkliga huvudmannen om han eller hon kontrollerar mer än 25 procent av rösterna i den juridiska personen.

I fall av företagskoncerner kommer den fysiska person som ytterst äger eller kontrollerar moderbolaget anses vara den verkliga huvudmannen även i dotterbolaget förutsatt att moderbolaget äger dotterbolaget i tillräckligt stor utsträckning. Observera att även om moderbolaget är ett publikt bolag vars aktier upptas på en reglerad marknad så ska dotterbolaget likväl registrera sin verkliga huvudman även om dotterbolaget i sig inte är upptaget på en sådan marknad.

Vidare kan en fysisk person anses vara den verkliga huvudmannen om han eller hon har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av den juridiska personens styrelseledamöter eller motsvarande befattningshavare eller om han eller hon kan utöva motsvarande kontroll genom avtal med ägare, medlem eller den juridiska personen själv, föreskrift i bolagsordningen, aktieägaravtal eller liknande.

Det bör slutligen uppmärksammas att en fysisk person kan antas utöva den yttersta kontrollen över en juridisk person om han eller hon, tillsammans med en eller flera närstående, utövar sådan kontroll som ovan nämnts. Med närstående avses make, registrerad partner, sambo, barn och deras make, registrerade partner eller sambo samt föräldrar.

Vilka skyldigheter åläggs den juridiska personen?

Den juridiska personen får en skyldighet att anmäla till Bolagsverket vem som är dess verkliga huvudman/män samt arten och omfattningen av personens intresse i den juridiska personen. Utöver grundläggande information såsom bolagets namn, adress och registreringsbevis ska anmälan innehålla den verkliga huvudmannens namn, personnummer, medborgarskap samt hemvist. Anmälan ska vidare innehålla uppgifter om arten och omfattningen av den verkliga huvudmannens intresse i den juridiska personen samt huruvida han eller hon kontrollerar den juridiska personen tillsammans med någon närstående eller genom något annat bolag. En juridisk person måste på begäran av en myndighet utan dröjsmål lämna ut information avseende dess verkliga huvudman samt dokumentation angående vilka undersökningar som vidtagits för att fastställa vem den verkliga huvudmannen är.

Även om en verklig huvudman saknas eller om det inte finns tillförlitliga uppgifter om vem den verkliga huvudmannen är, ska den juridiska personen anmäla dessa uppgifter till Bolagsverket. Vidare ska den juridiska personen dokumentera och bevara informationen om vilka åtgärder som bolaget vidtagit för att undersöka dess verkliga huvudmannaskap. Informationen ska vara korrekt och hållas uppdaterad. Inaktuella uppgifter ska bevaras i fem år från senaste ändringen av det verkliga huvudmannaskapet.

Hur anmäler man verklig huvudman och när måste anmälan vara inne?

En anmälan ska göras inom sex månader från lagens ikraftträdande (1 augusti 2017), det vill säga senast den 1 februari 2018. Juridiska personer som nybildats sedan lagen trädde ikraft ska ha skickat in anmälan senast fyra veckor efter ikraftträdandet.
Om det sker några förändringar i den juridiska personens verkliga huvudmannaskap måste detta, så snart kännedom om ändringen erhålles, anmälas till Bolagsverket. Så snart som möjligt innebär inom fem dagar från dess att den juridiska personen fick kännedom om förändringen.

Det är obligatoriskt att göra anmälan online genom att använda Bolagsverkets e-tjänst. Anmälan ska göras av en behörig ställföreträdare samt signeras med hjälp av svensk e-legitimation. Det är också möjligt att ta hjälp av en agent (såsom Moll Wendén) eller att söka dispens från kravet på onlineregistrering.

Vad händer om anmälan inte görs?

Om anmälan uteblir, är ofullständig eller innehåller felaktiga uppgifter får Bolagsverket vid vite förelägga den juridiska personen, den verkställande direktören, en styrelseledamot eller annan motsvarande befattningshavare att lämna in en anmälan. Samma gäller vid vägran om utlämnande av uppgifter till en myndighet. Om föreläggandet inte följs kan Bolagsverket besluta om vite. I anslutning till att vite döms ut får Bolagsverket även förelägga nytt vite.