Är du redo för Brexit?

I Moll Wendéns Brexitstudio bjuder vi in affärsjurister från våra specialistområden för att uppdatera dig om hur Brexit kan komma att påverka olika rättsområden inom affärsjuridiken.

I serien kommer vi släppa fem korta avsnitt som kommer att ta upp affärsrättsliga frågeställningar inom kommersiell avtalsrätt, arbetsrätt, entreprenadrätt, upphandling samt immaterialrätt.

Se våra Brexit-webinar

Affärsjuristerna tar upp viktiga aspekter och ger dig tips på hur du kan komma igång med just dina förberedelser. Vi kommer att släppa avsnitten löpande här på vår hemsida. Följ oss gärna på LinkedIn så missar du inte när vi lägger ut nästa avsnitt.

Brexit och kommersiella avtal

Svenska företag som har någon form av exponering mot Storbritannien, exempelvis genom ett leveransavtal med en brittisk leverantör, kommer att påverkas av Brexit men detta givetvis i olika grad beroende på vilken verksamhet man bedriver. Några av de risker med Brexit som går att förutse är förknippade med att Storbritannien efter Brexit kan komma att stå utanför både EU:s tullunion och den inre marknaden, vilket åtminstone i ett initialt skede innan ett handelsavtal är på plats, med stor säkerhet skulle leda till olika handelshinder.

Tänkbara hinder

Tänkbara hinder är införandet av tullavgifter, regleringar gällande ursprungsregler och olika administrativa avgifter för import och export. Dessa restriktioner för handeln skulle i sin tur kunna innebära försenade och fördyrade leveranser vid en jämförelse med de avtalsvillkor som parter har enats om och i värsta fall även uteblivna leveranser.

Garantiåtagande

För att ta höjd för dessa risker kan företag i nya avtal med exponering mot Storbritannien, och även vid omförhandling av befintliga avtal, tänka på att föra in klausuler som kan reglera möjliga konsekvenser av Brexit. Ett alternativ är att i ett avtal ha ett garantiåtagande för parten i Storbritannien, exempelvis en leverantör, som innebär att denne åtar sig att vara förberedd inför eventuella effekter av Brexit genom att bland annat hålla tillräckliga lager och tillse att transportkostnaderna förblir i enlighet med vad som följer av avtalet, allt för att resultera i att de varor eller tjänster som ska levereras även efter Brexit kan levereras till kunden i avtalad tid och till avtalat pris.

Ladda ner vår skadeståndsklausul som du finner längre ned på sidan

Garantiåtagandet kan förenas med en omförhandlingsklausul som ger kunden rätt att omförhandla avtalet om en viss för kunden negativ omständighet inträffar som har en direkt koppling till Brexit, exempelvis införandet av en ny skatt på import eller export av varor eller tillhandahållandet av gränsöverskridande tjänster. Dessa omständigheter får definieras separat i avtalet. Avtalet ska också ge kunden en rätt att säga upp avtalet om parterna inte kommer överens om vilka justeringar av avtalet som ska göras.

Ett annat alternativ är att ta in en klausul där leverantören i Storbritannien gör ett åtagande att hålla kunden skadeslös, alltså bära alla tillkommande kostnader för kunden, vid vissa i avtalet definierade omständigheter som har en direkt koppling till Brexit.

Brexit ska inte utgöra s.k. force majeure

Oavsett vilket alternativ man väljer eller kan förhandla fram är det viktigt att i avtalet förtydliga att Brexit inte ska utgöra s.k. force majeure som en ansvarsfrihetsgrund.

Ladda hem vår skadeståndsklausul

För att skydda dig mot eventuella problem i samband med Brexit, kan du ladda ned och addera vår skadeståndsklausul i dina avtal med exponering mot Storbritannien.


Gör en Brexit-inventering

Vi erbjuder ert företag hjälp med att undersöka om, hur och i vilken omfattning företaget exponeras mot Storbritannien (Brexit-inventering), vilka konsekvenser detta kan få för ditt företag (Brexit-analys) och vilka åtgärder som företaget bör vidta (Brexit-plan).

Relaterat innehåll: Läs mer om Brexit och ladda ner vår checklista

Kontakt gällande Brexit-rådgivning

För rådgivning kring Brexit kontakta advokat Stefan Wendén eller advokat Ebba Walberg Snygg.