Matek och Länsförsäkringar i EU-domstolen

I tidigare nyhetsnotis har vi redovisat den estländska trähustillverkaren Mateks framgångar i en varumärkestvist mot Länsförsäkringar i Svea hovrätt (se nyhet 09/06 2014). Genom dom den 3 juni 2014 slog hovrätten fast att Matek fritt kan använda sitt varumärke i Sverige (mål T 6270 13).

Länsförsäkringar hävdade att Mateks figurmärke gjorde intrång i Länsförsäkringars registrerade gemenskapsvarumärke, men hovrätten kom fram till att risk för förväxling inte föreligger, främst med hänsyn till att det är den verksamhet som faktiskt bedrivs av rättighetshavaren som ska jämföras med den som bedrivs av den påstådda intrångsgöraren. Länsförsäkringar sysslar inte med trähusproduktion. Hovrätten menade att s.k. formalregistrerade gemenskapsvarumärken – som inte används för sådana varor eller tjänster som de har registrerats för – inte ger något skydd om de inte motsvaras av den faktiska användningen. Målet innehöll en rad intressanta varumärkesrättsliga frågeställningar.

Målet handläggs för närvarande i EU-domstolen

Sedan Länsförsäkringar överklagat domen till Högsta domstolen har Högsta domstolen kommit fram till att målet innehåller frågor som inte klarlagts inom EU-rätten. Högsta domstolen har därför beslutat att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen angående tolkningen och tillämpningen av varumärkesförordningen i frågan vilken betydelse det har för ensamrätten att innehavaren under en tid, som ligger inom fem år från registreringen, inte har gjort verkligt bruk av ett gemenskapsvarumärke för varor eller tjänster som registreringen omfattar. Målet handläggs för närvarande i EU-domstolen.

Matek företräds i EU-domstolen, liksom i de svenska överrätterna, av Moll Wendén. Moll Wendéns team består av Stefan Wendén och Maria Yngner, med biträde av Lars Thyresson, Hansson Thyresson Patentbyrå.

Kontaktperson hos Moll Wendén:

Stefan Wendén, advokat och delägare
040-665 65 25, stefan.wenden@mollwenden.se

Bild: brandnews.se