Seger för Södra i Gudrun-tvist

Strax innan 5-års dagen efter stormen Gudrun meddelade Växjö tingsrätt den första domen med anknytning till Södras entreprenadkontrakt (Agreement for Clearing Wind-Felled Forest). Under några timmar i januari 2005 fällde stormen Gudrun över 60 miljoner m³ skog i södra Sverige, motsvarande flera årsavverkningar för skogsägarna.

Kort efter stormen kontaktades Södra av det estniska företaget JobbXtra som erbjöd sina tjänster i form av dels tillhandahållande av losskapning, dels förmedling av avverkningsentreprenörer med maskinsystem för skogsavverkning. Partnera slöt därefter avtal om dessa båda tjänster. Vidare träffade Södra avtal direkt med en av JobbXtra förmedlade avverkningsentreprenörerna.

Avverkningsarbeten utfördes fram till våren 2005 av JobbXtras losskapare och förmedlade entreprenörer. Därefter upphörde avtalen med JobbXtra. Efter ansökan om stämning i maj 2005 yrkade JobbXtra ersättning avseende avverkningsarbeten under avtalstiden med ca 4 miljoner kronor. Södra bestred JobbXtras yrkanden i dess helhet huvudsakligen under åberopande av att JobbXtra genom av Södra redan erlagd betalning (nästan 6,5 miljoner kronor) erhållit full och skälig ersättning.

Efter drygt 4,5 års handläggning vid Växjö tingsrätt, inkluderande två veckors huvudförhandling, meddelade Växjö tingsrätt den 18 december 2009 dom i målet. Enligt tingsrätten var JobbXtra inte berättigad till ytterligare ersättning än den som redan erhållits av Södra, varför JobbXtras talan i dess helhet ogillades.

Vid Växjö tingsrätt pågår för närvarande en rad tvister mellan olika avverkningsentreprenörer och Södra som alla emanerar ur stormen Gudrun. Här finns också ytterligare en tvist mot JobbXtra gällande fasställande av skadeståndsskyldighet som är en direkt fortsättning på nu avgjort mål. Samtliga tvister rör kontraktstypen Agreement for Cleaning Wind-Felled Forest och dess prestationskrav som haft en central roll i det avgjorda målet. Domen, som är den första i raden av nämnda tivster, är därför av principiell och vägledande betydelse för dessa tvister.

Södra företräddes av Moll Wendén genom advokat Stefan Wendén och advokat Mirja Ekdahl.