Viktig nyhet om krav på rehabiliteringsplan

Den 1 juli 2018 infördes ett krav i socialförsäkringsbalken på att arbetsgivare måste dokumentera de åtgärder som ska vidtas för att en sjukskriven arbetstagare ska kunna återgå i arbete. Rehabiliteringsplanen måste upprättas om arbetstagarens antas ha nedsatt arbetsförmåga under minst 60 dagar.

Det nya kravet innebär att arbetsgivaren i ett tidigt skede måste ta ställning till om arbetstagaren kan tänkas komma ha nedsatt arbetsförmåga under längre tid än 59 dagar. Om så antas vara fallet ska arbetsgivaren i samråd med arbetstagaren upprätta en skriftlig plan över vilka arbetslivsinriktade rehabiliterings- och anpassningsåtgärder som behövs för att arbetstagaren ska kunna återgå i arbete. Även om det med hänsyn till arbetstagarens ovilja eller oförmåga inte är möjligt för arbetsgivaren att samråda, kvarstår skyldigheten och arbetsgivaren måste upprätta en rehabiliteringsplan.

Arbetsgivaren har ett ansvar för att rehabiliteringsplanen följs och revideras vid behov. Skyldigheten gäller även sjukfall där arbetsförmåga den 1 juli 2018 varit nedsatt eller kan antas komma att vara nedsatt i minst 60 dagar. Rehabiliteringsplanen måste i så fall finnas på plats senast den 30 september 2018.

Finns det några undantag från kravet?

Ja det gör det!
Om det antas att arbetstagaren inte kommer vara sjuk så länge som 60 dagar behöver någon rehabiliteringsplan inte upprättas. Om detta antagande senare visar sig felaktigt måste dock planen omgående upprättas.

Det är heller inte nödvändigt att upprätta en rehabiliteringsplan om det med hänsyn till arbetstagarens hälsotillstånd är uppenbart att arbetstagaren inte kan återgå i arbete. Missa dock inte att en rehabiliteringsplan omgående måste upprättas om hälsotillståndet förbättras. Vid minsta tveksamhet – upprätta en plan.

Vad händer om jag missar att upprätta en rehabiliteringsplan?

Kravet på rehabiliteringsplan är inte kopplad till någon särskild sanktion. Försäkringskassan är tillsynsmyndighet och kan därför begära att få ta del av planen. Vid upprepad underlåtenhet kan Försäkringskassan anmäla förhållandet till Arbetsmiljöverket som i sin tur kan utfärda före-lägganden och förbud riktade mot arbetsgivaren.

Behov av biträde?

Behöver du biträde att se över era rutiner eller har frågor om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och skyldigheter kopplat till detta? Då är du välkommen att kontakta advokat Louise Strömberg på telefonnummer 070-349 07 47 eller via mail: louise.stromberg@mollwenden.se